Menu
https://www.tectum.nl/privacy
 

Welkom op de website van
tectum voor dakvakmanschap, dé opleider voor de platte dakenbranche!

20160105132628532013022110221227201901221712364

PRIVACYVERKLARING

 

De onderstaande Privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met TECTUM voor Dakvakmanschap gevestigd te Groningenhaven 4, 3433 PE  NIEUWEGEIN.

TECTUM respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. TECTUM spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.

TECTUM behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

TECTUM verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u bij ons in dienst bent, gebruik maakt van onze diensten/producten, onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

TECTUM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten/producten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen/leveren;
 • Relatiebeheer;
 • Het verzenden van ons TECTUM-Journaal;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever te voldoen;
 • Om subsidies te kunnen verantwoorden.

 

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

TECTUM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

TECTUM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TECTUM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het downloaden van een brochure. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde en worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier en de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tectum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie wordt, inclusief uw IP adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt om de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.
Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

TECTUM-JOURNAAL

Wij bieden een TECTUM-Journaal waarmee wij u willen informeren over nieuws op gebied van opleiden en/of over onze diensten/producten. Uw (e-mail)adres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers van dit journaal. U kunt zich te allen tijde afmelden via info@tectum.nl.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze internetpagina’s bevatten mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TECTUM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tectum.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

TECTUM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tectum.nl.

 

CONTACTGEGEVENS:

Naam: Peter Wegereef
Website: www.tectum.nl
Telefoonnummer: 030-6018150
E-mail: info@tectum.nl

 

Versie 18.01 - mei 2018

sitemap