Subsidies

Het Sociaal Fonds BIKUDAK vergoedt aan de werkgever een vast bedrag (€ 290 per dag) voor de cursuskosten voor door zijn werknemers gevolgde cursussen van TECTUM, in het kader van de cao-artikel 8.B. van de cao voor Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. Elk bedrijf dat als bitumineus en/of kunststof dakbedekkingsbedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en via de inning door APG afdraagt aan het Sociaal Fonds BIKUDAK, komt in aanmerking voor deze vergoeding.

cao-artikel 8.B Scholing

1.a.

De werkgever is verplicht voor de werknemers in zijn onderneming een inzichtelijk opleidings- en scholingsbeleid te ontwikkelen. De werknemer kan recht doen gelden op gemiddeld twee scholingsdagen per twaalf maanden met behoud van loon, teneinde aldus in de gelegenheid te zijn tot het volgen van opleidingen die verband houden met zijn beroep, georganiseerd door een daartoe door of namens partijen aangewezen instelling. Indien het opleidings- en scholingsbeleid van de werkgever niet voorziet in het recht op scholingsdagen voor de werknemer is deze gerechtigd zelfstandig een cursus te volgen. De cursuskosten komen voor rekening van de werkgever, indien met de werkgever overleg gevoerd is over de aard van de cursus. De werkgever die geen scholingsbeleid en geen scholingsplan heeft opgesteld en zijn werknemers derhalve niet in staat stelt scholing te volgen, is verplicht genoemde twee scholingsdagen uit te betalen. Werkgevers en werknemers zullen jaarlijks via APG een overzicht ontvangen van de genoten scholingsdagen. Uit dit overzicht zal blijken hoeveel dagen gemiddeld in de achterliggende periode van drie jaar zijn aangewend in het kader van scholing voor elke individuele werknemer. Indien het voortschrijdend gemiddelde over een periode van drie jaar en na drie jaar – voor het eerst op 1 januari 2009 – onder de twee dagen is, dient het restant aan de werknemer uitbetaald te worden. Ter vervanging daarvan kunnen ook doorbetaalde verlofdagen gegeven worden, als daar een getekende verklaring van de werknemer tegenover staat. Onder bepaalde voorwaarden kunnen leverancierscursussen aangemerkt worden als scholingsdagen. De exacte voorwaarden staan vermeld in het Scholingsreglement van de cao Bedrijfstakeigen Regelingen.

1.b.

De werkgever is gerechtigd zijn UTA-werknemer(s) gemiddeld zes scholingsdagen per drie jaar te laten volgen met behoud van loon, teneinde aldus in de gelegenheid te zijn tot het volgen van opleidingen die verband houden met zijn beroep, georganiseerd door een daartoe door of namens partijen aangewezen instelling. Het dient daarbij te gaan om branchespecifieke opleidingen. Uitgezonderd van deze regeling zijn dus opleidingen die uitsluitend of in hoofdzaak zijn gericht op het ontwikkelen of bijhouden van vaardigheden die in andere branches gelijkelijk toepasbaar zijn.

2.

De nadere voorwaarden waaronder recht op scholing en vergoeding van kosten, verbonden aan het volgen van de in lid 1 bedoelde opleidingen bestaat, zijn opgenomen in het reglement Scholing van de Stichting SF BIKUDAK, zoals genoemd in artikel 29 van deze cao.

3.

In afwijking van artikel 5, lid 9 van deze cao geldt dat de werknemer die de Ondernemers- en Kaderopleiding Dakbedekkingsbranche (OKD) gaat volgen en tijdens de cursus of binnen drie jaar na het behalen van het diploma ontslag neemt, zal, mits het nog steeds dezelfde werkgever betreft bij wie hij ook in dienst was toen hij aan deze cursus begon, een evenredig deel van de cursuskosten – naar rato van het verstreken deel van deze drie jaar – in rekening gebracht krijgen. Dit evenredig deel bedraagt bij ontslagname: - tijdens de cursus: de volledige cursuskosten (voor zover deze niet door het opleidingsinstituut aan de werkgever worden gerestitueerd) - in het eerste jaar na afronding van de opleiding: eveneens de volledige cursuskosten - in het tweede jaar na afronding van de opleiding: 2/3 van de cursuskosten - in het derde jaar na afronding van de opleiding: 1/3 van de cursuskosten

4.a.

De werkgever is verplicht zijn werknemers de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (C1), inclusief een driejaarlijkse herhaling, te laten volgen. Iedere werknemer dient te beschikken over een bewijs van deelname, niet ouder dan drie jaar, aan deze cursus c.q. aan deze herhaling. In afwijking hiervan dient een nieuwe intreder in de branche binnen zes maanden na zijn indiensttreding de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (C1) te hebben gevolgd.

4.b.

In zijn hoedanigheid van inlener vergewist de werkgever zich ervan dat de cursus zoals genoemd onder 4.a., inclusief een driejaarlijkse herhaling, is gevolgd door elke arbeidskracht die - hetzij op uitzendbasis of via detachering - tot zijn beschikking is gesteld. Alle arbeidskrachten zoals hier bedoeld dienen te beschikken over een bewijs van deelname, niet ouder dan drie jaar, aan deze cursus.

4.c.

In zijn hoedanigheid van opdrachtgever vergewist de werkgever zich ervan dat de cursus zoals genoemd onder a., inclusief een driejaarlijkse herhaling, is gevolgd door alle onderaannemers die door hem worden ingezet en, voor zover het onderaannemers met personeel betreft, ook door de werknemer(s) van deze onderaannemers. Alle onderaannemers en hun eventuele personeelsleden dienen te beschikken over een Bewijs van Deelname (niet ouder dan drie jaar) aan deze cursus.

5.

De jeugdige werknemer die krachtens de Leerplichtwet voltijds onderwijs zou moeten volgen, maar op wie een besluit Vervangende Leerplicht van toepassing is, volgt een of twee dagen per week beroepsonderwijs via de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL).