Menu
https://www.tectum.nl/algemene-voorwaarden
 

Welkom op de website van
tectum voor dakvakmanschap, dé opleider voor de platte dakenbranche!

20160105132628532013022110221227201901221712364

ALGEMENE VOORWAARDEN (VERSIE NOVEMBER 2022)

ARTIKEL 1                   Algemeen
ARTIKEL 2                   Definities en afkortingen
ARTIKEL 3                   Toepasselijkheid
ARTIKEL 4                   Beroepspraktijkvorming
ARTIKEL 5                   Duur en plaats beroepspraktijkvorming
ARTIKEL 6                   Selectie
ARTIKEL 7                   Aanbiedingen / offertes
ARTIKEL 8                   Annulering
ARTIKEL 9                   Veiligheid en gezondheid
ARTIKEL 10                 Ziekte
ARTIKEL 11                 Vakantie, snipper- en roostervrije dagen
ARTIKEL 12                 Onwerkbaar weer
ARTIKEL 13                 Sociaal Fonds BIKUDAK
ARTIKEL 14                 Korte verzuimen
ARTIKEL 15                 Reisuren en reiskosten
ARTIKEL 16                 Activiteiten- en kostenverantwoording
ARTIKEL 17                 Indiensttreding bij de opdrachtgever/boetebeding
ARTIKEL 18                 Tarieven en prijzen
ARTIKEL 19                 Betalingscondities
ARTIKEL 20                 Aansprakelijkheid
ARTIKEL 21                 Rechten van intellectuele eigendommen
ARTIKEL 22                 Overmacht
ARTIKEL 23                 Ontbinding
ARTIKEL 24                 Geschillen

ARTIKEL 1 - Algemeen

 1. TECTUM, Stichting voor Dakvakmanschap, hierna te noemen TECTUM, stelt zich ten doel regionaal voor de dakenbranche instroom van nieuw uitvoerend personeel en het doen opleiden hiervan, direct dan wel indirect, te bevorderen en/of te verzorgen. Deze algemene voorwaarden vormen een nadere regeling voor de rechtsbetrekking die hierdoor tussen TECTUM en haar opdrachtgever ontstaat.
 2. De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen welke TECTUM en/of de leerling in strijd brengen met wettelijke voorschriften.
 3. In alle opleidingen en cursussen van TECTUM is Nederlands de voertaal.

ARTIKEL 2 - Definities en afkortingen

 1. Leerling: eenieder die door TECTUM bij een bedrijf geplaatst wordt dan wel zal worden;
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die één of meer praktijkplaatsen binnen haar organisatie via TECTUM beschikbaar stelt aan één of meer leerlingen.
 3. Leermeester: de bedrijfsleermeester/begeleidend vakman in de zin van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven en belast met toezicht en/of begeleiding van de leerling.
 4. SBB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 5. CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven.
 6. WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
 7. VAO: Voorlichting, Advies en Ondersteuning.
 8. Praktijkovereenkomst: overeenkomst zoals bedoeld in de WEB artikel 7.2.8.
 9. Onderwijsovereenkomst: overeenkomst zoals bedoeld in de WEB artikel 8.1.3.
 10. Praktijk-/arbeidsovereenkomst: praktijk-/arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 8b van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven.

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van TECTUM.
 2. Van deze algemene voorwaarden zijn afwijkende bedingen en overeenkomsten rechtsgeldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk door TECTUM zijn bevestigd.

ARTIKEL 4. - Beroepspraktijkvorming

 1. De opdrachtgever verplicht zich de leerling:
 • op te leiden volgens de wettelijke opleidingsprogramma's en/of aanwijzingen van TECTUM;
 • te voorzien van een gerichte begeleiding (door een leermeester/begeleidend vakman);
 • onder voldoende toezicht (van een leermeester/begeleidend vakman) te stellen;
 • nuttige, gevarieerde bezigheden op te dragen;
 • toetsen te laten maken;
 • een zo breed mogelijke ervaring te laten opdoen in de praktijk van het beroep.
 1. De opdrachtgever verplicht zich tot de praktijkplaat(sen) toe te laten gemachtigden van TECTUM en/of SBB en/of betrokken onderwijsinstelling(en) en/of de inspecteur van onderwijs.
 2. De opdrachtgever verplicht zich tot het uitvoeren van VAO-Dak door de leermeester of begeleidend vakman van de leerling, zoals bedoeld in de Studiegids van TECTUM onder de cursuscode D8.
 3. De opdrachtgever onderhoudt de noodzakelijke contacten inzake de beoordeling van de beroepspraktijkvorming van de leerling.
 4. De opdrachtgever zal al datgene doen dat TECTUM helpt en al datgene nalaten dat TECTUM benadeelt bij de verkrijging en handhaving van een gunstige beoordeling zoals bedoeld in de WEB artikel 7.2.10.

ARTIKEL 5 - Duur en plaats beroepspraktijkvorming

 1. De plaatsing van de leerling bij de opdrachtgever vindt plaats voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een plaatsing voor onbepaalde tijd is overeengekomen.
 2. (Tussentijdse) beëindiging van de plaatsing van de leerling geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan TECTUM en met een opzegtermijn van 80 declarabele uren , eventueel te verrekenen met de uren die nog gewerkt worden vanaf het moment van opzegging. 
 3. De opdrachtgever verplicht zich de leerling niet bij derden te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TECTUM.
 4. De opdrachtgever meldt interne overplaatsing van de leerling naar een andere leermeester (en/of andere werkplek) onverwijld aan TECTUM.
 5. De opdrachtgever meldt desgewenst de werkplek van de leerling ter ondersteuning van de begeleidingsactiviteiten/bezoeken aan de leerling door TECTUM of derden, aangegeven door TECTUM.

ARTIKEL 6 - Selectie

 1. Aanvragen van een opdrachtgever ter zake plaatsing voor een periode van één of meer leerlingen dienen schriftelijk te worden gedaan ten kantore van TECTUM.
 2. De selectie van kandidaten voor de opdrachtgever wordt door TECTUM verricht.
 3. In het geval de leerling zich niet als een goed werknemer gedraagt, dan zal de opdrachtgever zulks onmiddellijk kenbaar maken aan TECTUM, waarna TECTUM zonder kostenvergoeding kan besluiten de plaatsing onmiddellijk te beëindigen. Tot het moment van beëindiging van de plaatsing is de opdrachtgever gehouden TECTUM volgens het overeengekomen tarief te betalen, onverkort het bepaalde in artikel 6, sub 1. van deze algemene voorwaarden.
 4. TECTUM is niet aansprakelijk voor kosten van de opdrachtgever vanwege beëindiging van plaatsing van de leerling c.q. verandering van de leerling.

ARTIKEL 7 - Aanbiedingen /offertes

 1. Alle door of namens TECTUM mondeling of schriftelijk gedane aanbiedingen zijn exclusief BTW, vrijblijvend en kunnen door TECTUM worden herroepen tot uiterlijk 5 werkdagen nadat de aanvaarding van de aanbieding TECTUM schriftelijk heeft bereikt. Opdrachten zijn voor TECTUM eerst bindend, nadat zij door TECTUM schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De toename van de (loon)kosten van de leerling na offerte en voorafgaand aan de plaatsing zijn met ingang van het tijdstip van die verhoging door de opdrachtgever aan TECTUM verschuldigd. Het inleentarief zal dan aangepast worden.

ARTIKEL 8 - Annulering

 1. Korte cursussen
  1. Na uitnodiging moeten de cursuskosten worden voldaan. Hiervoor ontvangt de debiteur een factuur. De debiteur kan geheel kosteloos annuleren, indien uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van de uitnodiging, de annulering schriftelijk wordt doorgegeven.
  2. Wanneer de deelnemer uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de cursus schriftelijk wordt afgemeld vindt, na aftrek van € 25,- administratiekosten per aangemeld persoon, volledige restitutie van het cursusgeld plaats.
  3. Bij schriftelijke annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus vindt, na aftrek van € 25,- administratiekosten per aangemeld persoon, 50% restitutie van de cursuskosten plaats.
  4. Bij schriftelijke annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus vindt, na aftrek van € 25,- administratiekosten per aangemeld persoon, 25% restitutie van de cursuskosten plaats.
  5. Wordt de deelnemer binnen één week voor de aanvang van de cursus schriftelijk afgemeld of vindt er geen annulering plaats, dan vindt er geen restitutie plaats en is te allen tijde betaling van de cursuskosten verschuldigd. Wel kan een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer innemen. De gegevens van de vervanger dienen voor aanvang van de cursus bij TECTUM bekend te zijn.
  6. Bij het aanmelden van groepen met gereserveerde datum(s) geldt dat de mogelijkheid bestaat om deze cursusdag(en) kosteloos te annuleren, indien dit uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van de daarvoor verzonden bevestigingsbrief schriftelijk wordt doorgegeven. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen, zal er op de gereserveerde datum(s) worden deelgenomen aan de cursus en is te allen tijde betaling van de volledige cursuskosten verschuldigd.
 2. Ondernemers- en Kaderopleidingen
  1. Na uitnodiging moeten de cursuskosten worden voldaan. Hiervoor ontvangt de debiteur een factuur. De debiteur kan geheel kosteloos annuleren, indien uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van de uitnodiging, de annulering schriftelijk wordt doorgegeven.
  2. Wanneer de deelnemer uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de cursus schriftelijk wordt afgemeld vindt, na aftrek van € 25,- administratiekosten per aangemeld persoon, volledige restitutie van het cursusgeld plaats.
  3. Bij schriftelijke annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus vindt, na aftrek van € 25,- administratiekosten per aangemeld persoon, 50% restitutie van de cursuskosten plaats van de certificaateenheden waarvoor de deelnemer is aangemeld en die binnen die periode aanvangen. Over de overige certificaateenheden wordt volledige restitutie gegeven.
  4. Bij schriftelijke annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus vindt, na aftrek van € 25,- administratiekosten per aangemeld persoon, 25% restitutie van de cursuskosten plaats van de certificaateenheden waarvoor de deelnemer is aangemeld en die binnen die periode aanvangen. Over de overige certificaateenheden wordt volledige restitutie gegeven.
  5. Vindt schriftelijke annulering plaats binnen één week voordat de lessen voor (een) bepaalde certificaateenheid(-heden) beginnen, dan is voor de deelnemer het volledige bedrag van de kosten van die certificaateenheid(-heden) verschuldigd, zoals dat verschuldigd is bij het volgen van losse eenheden. Voor eenheden die na 3 weken aanvangen, wordt het resterende cursusgeld gerestitueerd.
 3. Opleiding Dakassistent, Basisberoepsopleiding Dakdekker, Beroepsopleiding Allround Dakdekker en Beroepsopleiding Kaderfunctionaris (GA)
  1. Bij aanmelding moet het schoolgeld worden voldaan. Hiervoor ontvangt de debiteur een factuur. Bij schriftelijke annulering is € 25,- administratiekosten per aangemeld persoon verschuldigd. Bij schriftelijke annulering vanaf één week voor de aanvang van de opleiding is tevens het schoolgeld verschuldigd.
  2. Het opvragen van een kopie van het diploma kost € 12,50 (exclusief BTW)

ARTIKEL 9 - Veiligheid en gezondheid

 1. De opdrachtgever verplicht zich ten opzichte van de leerling de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet strikt na te leven en al datgene na te laten respectievelijk te bevorderen.
 2. De opdrachtgever verplicht zich ter zake praktijkplaats(en), gereedschappen en werktuigen te zorgen voor goede inrichting c.q. onderhoud.
 3. De opdrachtgever verplicht zich de leerling-dakdekker alle voorkomende PBM's te verstrekken, zoals omschreven in de CAO BIKUDAK, art. 14.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de leerling-dakdekker degelijke werkkleding en –schoeisel te verstrekken. TECTUM verstrekt deze voornoemde zaken niet, aangezien TECTUM er vanuit gaat dat de opdrachtgever er prijs op stelt dat de leerling bedrijfseigen kleding draagt.
 5. De opdrachtgever verplicht zich (bijna-) ongevallen van de leerling onverwijld te melden aan TECTUM.
 6. Het is de werknemer verboden tijdens de arbeid gebruik te maken van privé-telefoon.
 7. Het is de werknemer verboden tijdens de arbeid sierraden en dergelijke te dragen die gevaar opleveren tijdens de uitvoering van de arbeid.
 8. Het is de werknemer verboden arbeid te verrichten onder invloed van drank en/of andere geestverruimende middelen (drugs e.d.).

ARTIKEL 10 - Ziekte

De opdrachtgever verplicht zich TECTUM onmiddellijk te berichten over een ziek- of (gedeeltelijke) herstelmelding van de leerling.

ARTIKEL 11 - Vakantie, snipper- en roostervrije dagen

Indien de opdrachtgever voor eigen werknemer(s) rechtmatig afwijkt van (vangnet-) bepalingen van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven, is de opdrachtgever gerechtigd deze afwijking ook voor de leerling aan te houden na tijdige en volledige melding aan TECTUM, mits boven het CAO-niveau en niet onder het CAO-niveau. Gevolgen van niet (volledig) melden zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12 -   ONWERKBAAR WEER 

 1. De opdrachtgever verplicht zich de aanvang van onwerkbaar weer van de leerling per omgaande aan TECTUM te berichten met vermelding van de praktijkplaats en van de onderhanden bezigheden van de leerling.

 2. Het melden van onwerkbaar weer dient te gebeuren middels het formulier Melding aanvang onwerkbaar weer (aan te vragen bij het secretariaat van TECTUM of www.tectum.nl). De melding dient per werkobject op elke dag vóór 09.00 uur aan TECTUM gemaild te zijn. Indien dit niet geschiedt, kunnen de uren niet meer gedeclareerd worden en zult u hiervoor een nota ontvangen.

 3. De regeling is verder conform artikel 27 inzake onderbreking wegens onwerkbaar weer van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven.

 4. TECTUM declareert de gemelde uren bij het UWV. Indien het UWV de ingediende uren niet honoreert, ontvangt het inlenende bedrijf alsnog een nota voor deze uren, die dan als gewerkt moeten worden beschouwd.

ARTIKEL 13 - Sociaal Fonds Bikudak (SFB)

De opdrachtgever verplicht zich de aanvang van elke periode van scholing van de leerling volgens artikel 8b (scholing) van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven per omgaande aan TECTUM te berichten.

ARTIKEL 14 - Korte verzuimen

De opdrachtgever verplicht zich de aanvang van elke periode van verzuim door de leerling volgens artikel 24 (korte verzuimen) van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven per omgaande aan TECTUM te berichten.

ARTIKEL 15 - Reisuren en reiskosten

De opdrachtgever verplicht zich met de leerling de vergoeding volgens artikel 17 (reisuren) en artikel 18 (reiskosten) van de CAO conform de CAO vast te stellen en hierover aan TECTUM te berichten. De reisuren en reiskosten worden door de opdrachtgever via TECTUM aan de leerling vergoed.

ARTIKEL 16 - Activiteiten- en kostenverantwoording

 1. De opdrachtgever verplicht de door de leerling ingevulde verantwoording wekelijks nauwgezet te (laten) controleren, zo nodig te (laten) completeren, indien correct bevonden voor akkoord en voor hem bindend te (laten) bezorgen bij de opdrachtgever en bij TECTUM.
 2. De opdrachtgever verplicht zich TECTUM onmiddellijk te berichten over ongeoorloofde afwezigheid van de leerling. De opdrachtgever ziet erop toe dat de afwezigheid en de reden(en) hiervan, op verantwoording van de leerling worden geregistreerd.
 3. De opdrachtgever verplicht zich TECTUM onmiddellijk te berichten over ongeoorloofde en/of onvoldoende activiteiten van de leerling. De opdrachtgever ziet erop toe dat de reden(en) hiervan, op verantwoording van de leerling worden geregistreerd.
 4. Bij verschil tussen een bij TECTUM bezorgde verantwoording en een bij de opdrachtgever aanwezig afschrift, geldt de verantwoording die bij TECTUM aanwezig is.
 5. Bij nalatigheid van de opdrachtgever heeft TECTUM het recht op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze te factureren.

ARTIKEL 17 - Indiensttreding bij de opdrachtgever/boetebeding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om met de leerling een dienstverband aan te gaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TECTUM.

In geval van handelen in strijd met deze bepaling is de opdrachtgever aan TECTUM een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 4.550,- per leerling, per overtreding.

ARTIKEL 18 - Tarieven en prijzen

 1. De opdrachtgever is aan TECTUM het overeengekomen uurtarief verschuldigd per (gedeelte van een) uur dat de leerling bij de opdrachtgever geplaatst is. Dit is ongeacht de weersomstandigheden met uitzondering van onwerkbaar weer, conform artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
 2. De opdrachtgever is aan TECTUM de (uur)tarieven verschuldigd op basis van hetgeen door de opdrachtgever aan de leerling aan vergoeding van reisuren en/of reiskosten is toegezegd en/of door TECTUM aan de leerling op basis van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven vergoed moet worden.
 3. De toename van de (loon)kosten van de leerling tijdens de plaatsing zijn met ingang van het tijdstip van die verhoging door de opdrachtgever aan TECTUM verschuldigd.
 4. Alle door TECTUM aangeboden of genoemde prijzen en (uur)tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.
 5. Bij de prijs van (losse) examens zijn eventuele herexamens niet inbegrepen.
 6. Bij overeenkomsten betreffende een activiteit waarvan de uitvoering meer dan zes maanden duurt, mogen na deze termijn optredende wijzigingen in de kostprijsfactoren aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 7. De prijs die gefactureerd wordt, is de prijs die geldt gedurende het cursusjaar dat de opleiding of cursus wordt gevolgd en niet op het moment van inschrijving.

ARTIKEL 19 - Betalingscondities

 1. TECTUM stuurt de opdrachtgever een factuur, per werknemer gespecificeerd aan de hand van de door de leerling vervaardigde en door de opdrachtgever gefiatteerde verantwoording.
 2. Betaling door de opdrachtgever geschiedt volledig en zonder schuldvergelijking binnen 14 dagen na factuurdatum op een door TECTUM op de factuur vermelde bank- of girorekening.
 3. Indien 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden zal de opdrachtgever met ingang van de eerste dag na genoemde termijn een rente verschuldigd worden over de hoofdsom van de factuur van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt aangemerkt.
 4. Reclames tegen de samenstelling van de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan TECTUM kenbaar te zijn gemaakt.
 5. TECTUM heeft steeds het recht vooruitbetaling, voorschot, borgstelling, automatische incasso of bankgarantie te verlangen van de opdrachtgever voor de bedragen die de opdrachtgever aan TECTUM verschuldigd is. Ingeval de opdrachtgever niet of niet binnen de aangegeven termijn aan een dergelijk verzoek kan voldoen, is het bepaalde in artikel 23 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 6. Uitsluitend betalingen aan TECTUM werken bevrijdend. De leerling is niet bevoegd (gedeelten van) betalingen in ontvangst te nemen.
 7. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend – komen geheel voor de rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan € 900,- bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom minstens € 900,- en minder dan € 2.210,- bedraagt en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom € 2.210,- of meer bedraagt. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door TECTUM is ingeroepen, respectievelijk de vordering door TECTUM ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
  Het voorgaande laat onverlet het recht van TECTUM om hogere kosten in rekening te brengen, indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.
 8. Deelname aan een cursus is uitsluitend mogelijk indien volledige betaling van de betreffende factuur heeft plaatsgevonden. Wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden, is TECTUM gerechtigd de deelnemer toelating tot de cursus te weigeren.

ARTIKEL 20 - Aansprakelijkheid

 1. De Wettelijke Aansprakelijkheid van een werknemer op een werk moet worden geregeld door de toezichthoudende instantie. In geval dat een leerling-dakdekker bij een inlenend bedrijf aan het werk is, dient het inlenende bedrijf de WA-verzekering ten behoeve van de leerling-dakdekker van TECTUM te regelen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart TECTUM volledig voor alle aanspraken tot schadevergoeding van de leerling uit hoofde van (bedrijfs)ongevallen en/of de gevolgen daarvan hem overkomen.
 3. De opdrachtgever vrijwaart TECTUM volledig voor alle aanspraken tot schadevergoeding van derden, ter zake onrechtmatige daden begaan door de leerling.
 4. De opdrachtgever vrijwaart TECTUM volledig voor aanspraken tot schadevergoeding van de leerling, ter zaken verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 5. TECTUM is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt door onrechtmatige daden van de leerling.
 6. TECTUM is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever indien en voor zover er sprake is van opzet en grove schuld van leidinggevend personeel van TECTUM.
 7. De leiding van en verantwoordelijkheid over de praktijkplaats(en), waaronder begrepen die op een 'leerlingbouwplaats', wordt te allen tijde geacht te liggen bij de opdrachtgever.​
 8. Indien een leerling-dakdekker door een bedrijfsongeval, waarbij sprake is van nalatigheid en/of gebrek aan toezicht en/of gebrek aan genomen veiligheidsmaatregelen door de opdrachtgever, niet (meer) inzetbaar is, worden de niet inzetbare uren door TECTUM aan de opdrachtgever doorbelast.

ARTIKEL 21 - Rechten van intellectuele eigendommen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de activiteiten van TECTUM, waaronder tevens de rechten op het in het kader van een betreffende activiteit door TECTUM verstrekte of ter beschikking gestelde cursusmateriaal, bij TECTUM.
 2. Zonder toestemming van TECTUM is het opdrachtgever niet toegestaan het door TECTUM verstrekte cursusmateriaal openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te vermenigvuldigen.

ARTIKEL 22 - Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van TECTUM, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van TECTUM kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, ziekte, gebrek aan personeel, staking, tekortkoming van derden die door TECTUM ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, etc.
 2. Overmacht geeft TECTUM het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de opdrachtgever tot betaling gehouden.
 3. Indien zich aan de zijde van TECTUM een overmachtssituatie voordoet, zal de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk door TECTUM op de hoogte worden gesteld en zal TECTUM hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

ARTIKEL 23 - Ontbinding

Onverlet het bepaalde in artikel 19 van deze algemene voorwaarden zal, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met TECTUM gesloten, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens TECTUM te voldoen, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, geheel of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht – al dan niet tot zekerheid – van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts ingeval goederen van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal in beslag worden genomen, heeft TECTUM het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst hetzij nakoming van de eigen verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de overigens aan haar toegekomen rechten. Ingeval van opschorting of ontbinding wordt het door de opdrachtgever aan TECTUM verschuldigde terstond opeisbaar.

ARTIKEL 24 - Geschillen

Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarin TECTUM is gevestigd, is bevoegd om van geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten tussen TECTUM en de opdrachtgever kennis te nemen, tenzij het geschil tot de absolute competentie van de kantonrechter behoort, in welk geval het geschil aanhangig gemaakt wordt voor de relatief bevoegde kantonrechter.

Klik hier om de algemene voorwaarden te openen als pdf.

sitemap